Vedtægter §20 Bestyrelse

Foreningens daglige virksomhed ledes af bestyrelsen, der består af fra 3 til 5 medlemmer, hvoraf ikke under 50 % (2 af 3 eller 4,3 af 5) skal være medlem af foreningen og være bosat i Hollændervænget Blok I & II.

Bestyrelsen vælges for et år af gangen. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand samt yderligere mindst to medlemmer er tilstede.

Over bestyrelsens møder føres en protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Suppleanterne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne.