Vedtægter §19 Adgang til generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer, dens bestyrelse samt administrationens repræsentanter og revisor. Kun foreningens medlemmer har stemmeret. Hvert medlem har det antal stemmer, som tælleren i hans fordelingstal angiver, jvf. §6.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i tilfælde, hvor der til afstemning foreligger forslag til vedtægtsændringer eller foreningens opløsning.

Forslag til foreningens opløsning kan kun vedtages enstemmigt med tilslutning fra samtlige medlemmer.

Forslag om vedtægtsændringer kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af stemmerne er repræsenteret og med mindst to tredjedele flertal.

Er på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal stemmer repræsenteret, skal der med 14 dages skriftligt varsel indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes senest seks uger efter den første generalforsamling, og på denne kan da forslag, som har været behandlet på den første generalforsamling, vedtages med to tredjedeles flertal uanset hvor mange stemmer, der er repræsenteret.

Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til en myndig person, der da i kraft af fuldmagten har adgang til generalforsamlingen.

Efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, behandles forslag om udskiftning af administration.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsens formand eller administration senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Over det på en generalforsamling passerede føres en protokol, som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne.