Nøgler

 Nøgle til Fællesareal og opgange (iLoq):
Foreningen bruger nøglesystemet iLoq, det er en elektronisk nøgle, men som er mere sikker end meget andet på marked, de virker ved at man sikker nøglen ind i låsen, det skaber en lille smule strøm. Låsen bruger så det strøm til at tjekke om den nøgle, der er blevet indsat har adgang til denne dør.
Derfor hvis en lås har stået ubrugt i nogle time kan det være at nøglen ikke virker første gang man sætter den i. Så skal man bare tage nøgen helt ud og ind igen så burde der være genereret nok strøm inde i låsen til at den kan skanne nøglen.

Grunden til at denne nøgle er så meget bedre en en almindelig system nøgle er. Hvis en bebor mister en nøgle eller ikke tilbagelevere ved fraflytning, kan den bare tages ud af systemet. Der ved opretholder vi sikkerheden for vores fællesarealer, så det kun er dem der bor i ejendommen der kan komme ind.

Denne nøgletype er personlig for ejer og kan derfor ikke videregives til eventuelle køber af lejlighed, den nye ejer skal selv kontakte administrationen og bestille nøgler.
Den fraflyttende Beboer har 14 dage fra overdragelses dagen til at tilbage levere nøgler til Herbo administration, efter vil depositummet frafalde. 

Alle nøgler giver adgang til kældrene i den modsatte blok af, hvor man bor via Ålandsgade 26 og Ålandsgade 30. I kældrene er der i hver blok beliggende et vaskeri samt tørrerum. Fyrkælder og vicevært findes i kælderen under Blok II

Elektroniske nøgler skal bestilles i GOD TID inden overtagelse ved at kontakte forenings administration (Herbo). Nøgler kan udleveres enten i postkasse, afhentes hos vicevært, afhentes hos administrator eller tilsendes. For hver nøgle opkræves et gebyr samt et depositum. Ved fraflytning tilbagebetales depositum, dersom nøgle er indleveret inden 14 dage efter fraflytning.
Udgifter til elektroniske nøgler opkræves sammen med fællesudgifterne.

NØGLEINDLEVERING I CYKELKÆLDER V/ ÅLANDSGADE 28
I cykelkælderen under Ålandsgade 28 er der monteret en nøgleboks, her kan indleveres nøgler i forbindelse med fællesarbejder, ødelagte nøgler, ol.
Nøgleboksen er placeret ved siden af den brune dør i cykelkælderen. Dette er det foretrukne sted, hvor ejere/medlemmer kan aflevere nøgler til bestyrelse/ejerforening. Dersom man afleverer andre steder, eks. i bestyrelsens postkasse, da kan ejerforeningen ikke gøres ansvarlig for evt. tabte nøgler.
Adgang til nøgleindleveringen for dem, der bor i Blok 1 er via kældernedgangen i Ålandsgade 26.

 

 

Udluftning og Skimmelsvamp

Vi har i bestyrelsen modtaget nogle henvendelser om svamp i lejlighederne, derfor skriver vi her om hvordan man undgår svamp i sin bolig.

Det er ofte beboerens skyld hvis der er svamp i en bolig. Svampe såsom skimmelsvamp trives i områder med høj fugtighed. Derfor anbefaler bestyrelsen at man ofte lufter ud og at man anskaffer sig et hydrometer. En luftfugtighed på under 50% er målet.

Herunder er der en skrivelse om udluftning af radiatorer som er nødvendig hvis man ønsker et tørt og svampefrit hjem
og under det er der en sammenfatning af gode råd fra Bolius

Gode råd fra Bolius om hvordan du rengør med henblik på skimmelsvamp:

Hvordan fjerner du et mindre angreb af skimmelsvamp?
Lad være med at gå i panik, hvis du opdager, at der er et angreb af skimmelsvamp i din bolig.
Skimmelsvampe findes alle steder. For at skimmelsvampen kan gro kræves der organisk materiale, ilt og fugt. Organiske materialer og ilt findes overalt, så det er fugten, du skal koncentrere dig om at få elimineret. Der kommer naturligvis fugt i badeværelset, men hvis du lufter grundigt ud, bør det ikke være et problem. Men man kan ofte se angreb af skimmelsvamp, fx i fuger, hjørner og på lofter, vægge og gulve. Desuden findes der ofte skimmelsvamp i kanten ved ruderne på vinduesrammer.
Årsagen til angrebet på badeværelsesvinduer sker, fordi den varme, fugtige luft fortættes på ydervægge og vinduer, og dermed danner dug, og så har man fugtkilden, som kræves for at der kan opstå skimmelvækst.
Du kan hurtigt gøre noget ved problemet. Der findes en række midler på markedet, såsom Klorin eller Rodalon. Der findes også andre rengøringsmidler, der desinficerer, og så er der Protox og Hysan, som er skimmeldræbende midler.
Skrub grundigt, hvor det er nødvendigt for at få al skimmelvæksten af. Sørg for at følge produktanvisningen nøje. Lad være med at overdosere, selvom det kan være fristende. Midlerne kan være skadelige for miljøet.
Bemærk, at bekæmpelsesmidlerne og desinfektionsmidlerne ikke fjerner evt. misfarvninger, der kan opstå som følge af svampevæksten.
Du skal også huske at undgå, at fugten hober sig op i badeværelset. Det kan du gøre ved at lufte grundigt ud, hver gang badet har været benyttet.
Det er en god idé at gøre grundig rent, efter at du har fjernet et angreb af skimmelsvamp. På den måde fjerner du så mange svampesporer som muligt fra det eller de rum, der har været angrebet. Der vil altid være sporer i luften, fordi de også optræder helt naturligt i luften udenfor, men du kan altså minimere antallet af spore indendørs ved at gøre grundigt rent.
Støvsug og vask møbler og gulv grundigt. Husk at bruge en støvsuger med HEPA-filter, så du ikke spreder skimmelsvampesporer ud over det hele.
Vask tøj, sengetøj og alt løst tekstil – fx tæpper og puder – der kan tåle det. Du behøver ikke at vaske ved en høj temperatur, en almindelig vask er nok til at slå sporer ihjel. Hvis du har tekstiler, der ikke kan tåle at blive vasket, kan du sende dem til rensning.
Hvis du har papirer, bøger eller lignende genstande, der er angrebet af skimmelsvamp, som du ikke selv kan rense, men som er vigtige at bevare, må du søge hjælp hos et professionelt firma.

Udskiftninger af vinduer og øvrige arbejder

Du kan finde præcise angivelser af hvilken slags vinduer, der skal anvendes ved udskiftning i dette dokument (anbefalede vinduer – er forældet!). Husk at vinduerne skal godkendes af foreningens bestyrelse INDEN udskiftningen. Ved ansøgning om godkendelse af bestyrelsen anbefales det kraftigt at angive:

  1. Mål/tegninger over vinduer.
  2. Angivelse af på hvilke punkter de valgte vinduer evt. afviger fra de anbefalede vinduer (mht. dimensioner, farve, materialer).
  3. Gerne billeder. For yderligere information, kontakt administrator eller bestyrelse. Der gælder særlige regler for forskellige arbejder – Læs Vedtægter §7.01 Vinduer, Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden.

Vedtægter §7.01 Vinduer

Udgifterne til vedligeholdelse og eventuel hel eller delvis fornyelse af vinduerne mod det fri i de enkelte ejerlejligheder påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer at betale. Enhver ejerlejlighedsejer er berettiget til at udskifte eksisterende vinduer med nye, men de nye vinduer skal for så vidt angår såvel type som farve godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse og administrator. Denne godkendelse sker ved henvendelse til foreningens administrator. Der skal anvendes samme ralfarve på alle vinduer, denne ralfarve kan oplyses ved henvendelse til administrator.
Vedligeholdelse og fornyelse af vinduer i fællesarealer, dvs. i trapperum, kælderrum samt i døre m.v. er en fællesudgift, og denne udgift fordeles blandt samtlige ejerlejlighedsejere efter fordelingstal, uanset hvor på fællesarealerne vedligeholdelsesarbejderne finder sted.

Vedtægter §7.12 Altaner

Det påhviler ejerlighedsejer at altanen holdes i en præsentabel stand, ligesom den ikke må benyttes til opmagasinering af genstande, synlige fra vejen, over en længere periode. Udgiften til at vedligeholde altanens ydre skal afholdes af ejerlejlighedsejer, og i tilfælde af renovering eller reparation af altanen – skal foreningens bestyrelse eller foreningens administrator kontaktes.

Vedtægter §11 Udlejning

Udlejning må kun ske med bestyrelsens og panthavernes samtykke.
Fremleje eller udlejning til familiemedlemmer i lige linje, dvs. forældre – børn skal ikke godkendes af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakt tilsendt forud for kontraktens ikrafttrædelse.
Ved henvendelse fra foreningen eller dennes administrator er ejerlejlighedsejer pligtig til at oplyse, hvorvidt lejligheden for tiden er fremlejet, samt at tilsende foreningen eller dennes administrator en kopi af lejekontrakt.
En lejekontrakt skal altid være tidsbegrænset og maksimalt af 2 års varighed. Det er ejers ansvar at der foreligger godkendt lejekontrakt forud for lejemålets begyndelse. Undtaget herfor er de to erhvervslejemål i Frankrigsgade 15; lejlighedsnummer 76 og 77.
Ejer er ansvarlig for at foreningens ordensregler udleveres til og forstås af lejer. Hvis lejer påfører skader/øvrige udgifter for foreningen er ejer ansvarlig for betaling.
Ejer er ansvarlig for at navneoplysninger på dørtelefon og postkasse er korrekte. Ændringer i navneoplysninger oplyses til foreningen eller dennes administrator. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har E/F Hollændervænget, Blok I+II samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser, der påhviler denne, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og E/F Hollændervænget, Blok I og II kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Enhver lejer af en ejerlejlig hed skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen.

Ordensregler – Husdyr

Husdyrhold kræver jfr. vedtægternes §9 skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Der gives ikke tilladelse til at holde hund.

Bestyrelsen tillader uden særskilt tilladelse følgende husdyr: undulat, kanariefugl, fisk, marsvin, kanin samt én indekat pr. lejlighed.

For at undgå rotteproblemer er det ikke tilladt at udlægge foder på ejerforeningens fællesarealer.