Udskiftninger af vinduer og øvrige arbejder

Du kan finde præcise angivelser af hvilken slags vinduer, der skal anvendes ved udskiftning i dette dokument (anbefalede vinduer – er forældet!). Husk at vinduerne skal godkendes af foreningens bestyrelse INDEN udskiftningen. Ved ansøgning om godkendelse af bestyrelsen anbefales det kraftigt at angive:

  1. Mål/tegninger over vinduer.
  2. Angivelse af på hvilke punkter de valgte vinduer evt. afviger fra de anbefalede vinduer (mht. dimensioner, farve, materialer).
  3. Gerne billeder. For yderligere information, kontakt administrator eller bestyrelse. Der gælder særlige regler for forskellige arbejder – Læs Vedtægter §7.01 Vinduer, Vedtægter §7 Vedligeholdelse og orden.

Vedtægter §7.01 Vinduer

Udgifterne til vedligeholdelse og eventuel hel eller delvis fornyelse af vinduerne mod det fri i de enkelte ejerlejligheder påhviler det den enkelte ejerlejlighedsejer at betale. Enhver ejerlejlighedsejer er berettiget til at udskifte eksisterende vinduer med nye, men de nye vinduer skal for så vidt angår såvel type som farve godkendes af ejerlejlighedsforeningens bestyrelse og administrator. Denne godkendelse sker ved henvendelse til foreningens administrator. Der skal anvendes samme ralfarve på alle vinduer, denne ralfarve kan oplyses ved henvendelse til administrator.
Vedligeholdelse og fornyelse af vinduer i fællesarealer, dvs. i trapperum, kælderrum samt i døre m.v. er en fællesudgift, og denne udgift fordeles blandt samtlige ejerlejlighedsejere efter fordelingstal, uanset hvor på fællesarealerne vedligeholdelsesarbejderne finder sted.

Vedtægter §7.12 Altaner

Det påhviler ejerlighedsejer at altanen holdes i en præsentabel stand, ligesom den ikke må benyttes til opmagasinering af genstande, synlige fra vejen, over en længere periode. Udgiften til at vedligeholde altanens ydre skal afholdes af ejerlejlighedsejer, og i tilfælde af renovering eller reparation af altanen – skal foreningens bestyrelse eller foreningens administrator kontaktes.

Vedtægter §11 Udlejning

Udlejning må kun ske med bestyrelsens og panthavernes samtykke.
Fremleje eller udlejning til familiemedlemmer i lige linje, dvs. forældre – børn skal ikke godkendes af bestyrelsen. Dog skal bestyrelsen have en kopi af lejekontrakt tilsendt forud for kontraktens ikrafttrædelse.
Ved henvendelse fra foreningen eller dennes administrator er ejerlejlighedsejer pligtig til at oplyse, hvorvidt lejligheden for tiden er fremlejet, samt at tilsende foreningen eller dennes administrator en kopi af lejekontrakt.
En lejekontrakt skal altid være tidsbegrænset og maksimalt af 2 års varighed. Det er ejers ansvar at der foreligger godkendt lejekontrakt forud for lejemålets begyndelse. Undtaget herfor er de to erhvervslejemål i Frankrigsgade 15; lejlighedsnummer 76 og 77.
Ejer er ansvarlig for at foreningens ordensregler udleveres til og forstås af lejer. Hvis lejer påfører skader/øvrige udgifter for foreningen er ejer ansvarlig for betaling.
Ejer er ansvarlig for at navneoplysninger på dørtelefon og postkasse er korrekte. Ændringer i navneoplysninger oplyses til foreningen eller dennes administrator. Medlemmer må ikke udleje enkelte værelser eller hele ejerlejligheden på en måde, så der bor flere beboere i en beboelseslejlighed, end der er værelser i den, og ejerlejligheden må ikke få karakter af klublejlighed.
Hvis en ejerlejlighed udlejes i sin helhed har E/F Hollændervænget, Blok I+II samme beføjelser over for lejeren med hensyn til krænkelse af de forpligtelser, der påhviler denne, som en ejer har overfor en lejer i henhold til lejeloven og den gældende husorden, og E/F Hollændervænget, Blok I og II kan selvstændigt optræde som procespart over for lejeren, eventuelt sideløbende med ejerlejlighedsejeren. Enhver lejer af en ejerlejlig hed skal gøres opmærksom på denne bestemmelse ved oplysning herom i lejekontrakten, der skal forelægges og tiltrædes af bestyrelsen.

Ordensregler – Husdyr

Husdyrhold kræver jfr. vedtægternes §9 skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Der gives ikke tilladelse til at holde hund.

Bestyrelsen tillader uden særskilt tilladelse følgende husdyr: undulat, kanariefugl, fisk, marsvin, kanin samt én indekat pr. lejlighed.

For at undgå rotteproblemer er det ikke tilladt at udlægge foder på ejerforeningens fællesarealer.

Ordensregler – Dørtelefon

Opgangene er aflåst så uvedkomne ikke har adgang. Luk kun op for egne gæster.

Beboerne har pligt til at bestille dørtelefonskilt gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte skilt/mærkat på porttelefonen.

Blanket til bestilling af navneskilt til Dørtelefon

Ordensregler – Postkasser

Fra foråret 2010 skal posten afhentes i postkasserne, der er opsat uden for hver opgang. Til hver postkasse hører en nøgle.  En kopi kan bestilles hos vicevært eller kopier kan frit laves hos enhver låsesmed – i modsætning til opgangsnøgler (der er systemnøgler). Nøglen skal – i lighed med nøgler til opgang og fællesarealer – overdrages i forbindelse med salg af lejligheden. Hvis nøglen ikke kan fremskaffes eller er mistet kan administrator udlevere en nøgle (f.eks. ved overtagelse efter køb af lejlighed), prisen for dette vil være evt. udgift til omstilling af postkasselås + nøglekopier. Ejere/ beboere må ikke selv omstille lås til postkassen.

Beboerne har pligt til at bestille navneskilt til postkassen gennem ejerforeningen. Benyt blanketten, som enten kan hentes i PDF-format nederst i dette afsnit eller hentes i vaskerierne. Det er ikke tilladt selv at påsætte navneskilt på postkassen. “Reklamer nej tak “/ “Lokalaviser nej tak”-mærkater skal bestilles på postkontoret og opsættes centralt på fronten af postkassen.