Vedtægter §3

Foreningens formål er at administrere ejendommen matr. nr. 3892 af Sundbyøster, beliggende Reberbanegade 43-53, Ålandsgade 26-32 og Frankrigsgade 15, 2300 København S, og at varetage medlemmernes fællesinteresser, derunder sørge for, at ro og orden opretholdes i ejendommen, og at ejendommens vedligeholdelsestilstand altid er forsvarlig.

Vedtægter §4 Foreningens Kapitalforhold

Ved udstedelse af ejerlejlighedsskøde skal der ske en fastlæggelse af lejlighedens prioritering, således at hver lejlighedsejer særskilt hæfter for alle forpligtelser i forbindelse med ejerlejlighedens prioritering.

For foreningens forpligtelser med hensyn til administration, fællesudgifter m.v. hæfter medlemmerne personligt solidarisk.

Til dækning af foreningens udgifter, jfr. §3 betaler medlemmerne i forhold til de i den tinglyste fortegnelse anførte fordelingstal en ydelse. Ydelsens størrelse fastsættes af bestyrelsen på grundlag af et af administrationen forud for driftsåret udarbejdet driftsbudget. Det således af bestyrelsen godkendte driftsbudget er gældende i forhold til medlemmerne medmindre en efterfølgende ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ændrer driftsbudgettet, i hvilket tilfælde der i driftsåret skal korrigeres i indbetalinger for det således ændrede budget. I tilfælde af store uforudsete udgifter skal administrationen efter godkendelse i et bestyrelsesmøde være berettiget til at opkræve en ekstraordinær ydelse. Skulle denne ydelse overstige 25 % af de budgetmæssige bestemte fællesudgifter, skal den ekstraordinære ydelse godkendes af en ekstraordinær generalforsamling.

Den ordinære ydelse erlægges månedsvis eller kvartalsvis forud efter administrators bestemmelse.

Til sikkerhed for betaling af de førnævnte ydelser, og i øvrigt for ethvert krav, som foreningen måtte få på de enkelte medlemmer, derunder udgifter ved et medlems misligholdelse, udsteder ethvert medlem til foreningen et skadesløsbrev med pant i ejerlejligheden.

Ved hvert ejerskifte forhøjes skadesløsbrevet således at dette svarer i runde tal til halvandet års ydelser til foreningen – det være sig fællesudgifter, a conto varme, antennebidrag, evt. ydelser til fælleslån etc. Forhøjelsen effektueres dog først, når dette beregnede beløb overstiger det eksisterende skadesløsbrev med kr. 5.000,-. Skadesløsbrevet, herunder evt. forhøjelser, skal have 1. prioritet, og skal således ikke respektere andre hæftelser. Forhøjelsen respekterer alene tidligere byrder og servitutter.

Omkostninger, herunder tinglysning ved første udstedelse af skadesløsbrev afholdes af ejeren af ejerlejligheden.

Vedtægter §5 Foreningens Medlemmer

Som medlemmer af foreningen kan kun optages ejere af ejerlejligheder i ovennævnte ejendom.
Medlemskab er pligtmæssigt og indtræder den dag, da den pågældende ejers skøde, uanset om det er betinget, anmeldes til tinglysning. Den tidligere ejers medlemskab ophører først endeligt, når den nye ejers skøde er tinglyst endeligt uden præjudicerede retsanmærkninger.