Fælles Værksted

For English see Bellow

Foreningen har et fælles værksted i kælderen under blok 1. Det er tanken at værkstedet skal bruges til mindre projekter og reparationer af beboernes ejendele.

Det er et “bring your own tools” værksted. Man er velkommen til at donere materialer eller værktøj, men bestyrelsen forbeholder sig retten til at rydde ud når det er nødvendigt.

Hvis man ønsker adgang til værkstedet skal man udfylde denne Blanket
og sende den til bestyrelsen på Email Bestyrelse@efh.dk. Så giver vi din nøgle adgang. Når vi har givet din nøgle adgang skal de nøgle kodes inden du kan åbne døren.
Det gør man ved at stikke nøglen ind i nøgle koderen.
Nøgle koderen kan findes i kælderen under blok 2, henne ved bestyrelses lokalet, under opgangen Ålandsgade 28. se billede.

Man indsætter sin nøgle i koderen indtil den stopper med at lyse og så er din nøgle kodet, nu burde du have adgang.
Hvis der er problemer, kontakt da bestyrelsen igen.

VÆRKSTEDETS REGLER

  • Værkstedet må kun bruges mellem 8 – 20 i hverdagene og 9 -17 i weekenden.
  • Værkstedet skal efterlades i bedre stand end da man kom.
  • Man er velkommen til at lade projekter stå i kortere perioder, men der skal være en seddel, med dit navn, telefonnummer og dato, på. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at smide ting uden seddel ud.
  • Maling foregår på malerbordet, som er markeret med et skilt, ikke på arbejdsbordet ved vinduet. Når du vasker din pensel så husk at skylle vasken af inden du går.

COMMON WORKSHOP

The association has a common workshop in the basement under block 1. The idea is that the workshop will be used for smaller projects and repairs of the residents’ belongings.

It is a “bring your own tools” workshop. You are welcome to donate materials or tools, but the board reserves the right to clean out when necessary.

If you want access to the workshop, you must fill in this form and send it to The Board on e-mail – Bestyrelse@efh.dk. Then they give your key access, but before you can open the door, your key must be coded.

This is done by inserting the key into the key encoder.

The key encoder can be found in the basement under block 2, next to the boardroom, under the entrance to Ålandsgade 28 see picture.(Entrance to the basement under block 1 happens through Ålandsagde 26).  

Insert the key in the encoder until it stops lighting and then your key is ready.

If problems contact Herbo again.

WORKSHOP RULES

  • The workshop may only be used between 8 – 20 on weekdays and 9 -17 on weekends.
  • The workshop must be left in better condition than when you arrived.
  • You are welcome to leave projects for shorter periods, but there must be a note, with your name, telephone number and date, on it.
    The board reserves the right to throw things without a note out.
  • Painting takes place on the painting table, which is marked with a sign, not on the work table by the window. When washing your painting equipment remember to rinse the sink before you go.