TV og Internet

INTERNET
Internet udbydes via Sundbynet.dk via internetstik (RJ-45) i lejlighedens entré (eventuelt i et skab i entréen). For at blive tilsluttet, da tilslut computer til stik, og forsøg at gå på internettet (f.eks. google.dk). Hvis forbindelsen ikke er korrekt registreret hos Sundbynet.dk, da vil browseren redirigere websiden til en tilmeldingsside tilhørende Sundbynet.dk. Hvis der er nogen problemer med tilslutning, da kan der ske henvendelse til Sundbynet via https://www.sundbynet.dk/ – se kontaktinformationer. Husk ved henvendelse at oplyse om at ejendommen har beboernet via Sundbynet.

HAVENET
Foreningen har etableret et wifi netværk til brug når man er ude i haven.
Det hedder “Havenet” koden er 23003200. Det er kun til når man er i haven og ikke til når man er i sin egen lejlighed, hvis bestyrelsen kan se at netværket bliver udnyttet vil det blive fjernet.    

TV
Ejerforeningen har en fællesleverandør af tv- og radiosignal, som kan vælges og fravælges individuelt af den enkelte ejer. Ordningen er gennem Sundbynet.dk, abonnement opkræves direkte hos ejere/beboere. Al øvrig henvendelse eller opgradering sker direkte til Sundbynet.dk.

Affaldshåndtering

Maling og byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalgade 2-4). Nær Christmas Møllers Plads. Byggeaffald omfatter alle fastsiddende installationer og bygningsdele, herunder køkkenelementer, mureraffald og sanitet.

Affaldsskakterne i opgangene er kun til forsvarligt indpakket køkkenaffald. Undgå at putte pizzabakker o.lign. store genstande i affaldsskakterne, da de sætter sig fast. Opsamlingscontainerne i kælderen har en begrænset kapacitet og tømmes manuelt, så sørg for at aflevere andre affaldstyper som beskrevet nedenfor. Ved misbrug kan vi være tvunget til at aflåse affaldsskakterne i hele opgangen, hvorved alt affald skal bæres ned i skuret ved egen indsats !

Containere til pap, papir, glas, batterier og restaffald i skraldeskuret.

Farligt affald skal afleveres på en genbrugsstation. (Den nærmeste ligger i Herjedalsgade 2-4). Mindre mængder kan anbringes i storskraldsrummet på anvist plads ( efterfølgende bliver det sat i aflåst miljøskab i skuret af viceværten ). I skuret findes en beholder til brugte batterier.

I skuret er nu yderligere opstillet containere til elektronik, hård plast og metal.

Andet affald kan afleveres i de opstillede containere affaldsskuret, – læs skiltene.

Affaldsskuret Storskrald , stort elektronikaffald og hårde hvidevarer kan placeres i skurets aflåste storskraldsrum. Husk at storskrald ikke omfatter byggeaffald!

Benyt opgangsnøgle til at låse op, og husk at låse af efter dig. Hvis rummet er fyldt, må du selv transportere dit storskrald til genbrugsstationen i Herjedalsgade 2-4 eller opbevare det i egen lejlighed eller kælderrum til der igen bliver plads i storskraldsrummet. Storskrald afhentes hver 4. uge.

Du kan læse mere om den gældende affaldssortering på www.kk.dk/affald


LINKS

 1. genbrugsstationer i nærheden

Bygningerne – Overblik

Ejendommen er en del af komplekset “Hollændervænget”, tegnet af arkitekt Simon Tanggaard (kilde: Weilbachs kunstnerleksikon). Ejendommen udgør matrikel 3892 i Københavns Kommune og består af to fem-etagers bygninger:

Blok I Blok II
Lejligheder 50 +2 erhverv 75
Opgange 4 6
Boligareal 2980 m2 4185 m2
Bebygget areal
596 m2 837 m2
Beboelsesplan
Kælderplan Ikke tilgængelig Kælder blok 2
Varmeforsyning Centralvarme blok 1 Centralvarme blok 2
Stand, bevaringsværdi og billeder Kommunens registrering Kommunens registrering
Andre tegninger Lodret bygningssnit

 

Ansvarsforhold

Foreningen har ansvaret for vedligehold af vore bygninger, have og vejarealer. Dette omfatter bl.a. tag, mure, altaner, varmecentral, kældre, trappeopgange, kloakker og den lodrette del af faldstammerne.

Beboerne har selv ansvaret for vedligehold af egen lejlighed, herunder lejlighedens vinduer (jfr. vedtægternes §7.01). De skal være hvidmalede i farven RAL 9010.

Desuden er har beboerne ansvaret for vedligehold af egne radiatorer og afløb hen til de lodrette faldstammer. Bemærk at det betyder, at beboernes ansvar omfatter rør sammenføjninger og vandlåse, der kan være placeret i underboens loft eller i kælderen, hvis man bor i stueetagen. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelsen af faldstammernes lodrette del.

Vedtægterne definerer ansvarsforhold mere udførligt end ovenstående, jfr. derfor disse:

Vand og Varme

Ejendommens to bygninger har fælles varmecentral, der  forsynes fra Hofors fjernvarmenet. Varmecentralen fordeler centralvarme – i et to-strenget radiatorsystem, samt varmt brugsvand til bygningerne (tekniske tegninger, link mangler).

Udskiftning af radiator

Selve radiatorerne er ejernes ansvar, se iøvrigt vedtægterne for præcis definition. Hvis du udskifter din radiator, skal du finde den korrekte radiatorstørrelse i foreningens radiatorliste.pdf for at sikre en tilstrækkelig og økonomisk opvarmning af din lejlighed. Som hovedregel skal radiator være valgt udfra rumstørrelse og effektivitet- oplysningerne fra radiatorlisten kan anvendes af VVS’eren til at opsætte en korrekt dimensioneret radiator. Husk at nyere radiatorer er langt mere effektive til at afgive varme i rummet end ældre typer af radiatorer. Ved udskiftning eller større reparationer af radiator (hvor radiator frigøres fra rørtilslutning) skal der monteres stopventil(“ballofix”), således at det fremover ikke er nødvendigt at tømme stigstrengen ved reparationer eller udskiftninger.

Ved udskiftning eller reparation af radiator skal administrator eller bestyrelse informeres. Hvis der sker en tømning af stigstrengen i forbindelse med arbejdet vil varmeanlægget ikke kunne forsyne alle tilfredsstillende. Dette har været et tilbagevendende problem i vinteren 2009.

Energimærke

Her kan du læse det seneste energimærke er udarbejdet i 2011 (gældende 5 år frem): Energimaerke_EFH-2011.pdf.

Afregning

Alle ejendommens radiatorer er forsynet med energimålere. Desuden registreres hver enkelt lejligheds vandforbrug af vandmålere i lejligheden.

Firmaet Hertz Varmeregnskab  indsamler aflæsninger fra målerne en gang om året, og udarbejder et fordelingsregnskab, som fordeler alle ejendommens varmeudgifter mellem ejerne (samt f.eks. foreningens vaskerier og tørrerum).

Vand og varme opkræves á conto sammen med fællesudgifterne, og udlignes en gang om året (igen sammen med fællesudgifterne) ud fra fordelingsregnskab, udarbejdet af Hertz Varmeregnskab. I forbindelse med varmeregnskabet udarbejdes en kontrolmanual, der viser hvorledes målinger og beregninger er blevet foretaget. Den seneste er Hertz Varmeregnskabs EFH12Kontrolmanual2005.pdf.

Flytteaflæsning

I forbindelse med flytning skal du huske i forvejen at bestille en overdragelsesaflæsning hos Hertz Varmeregnskab. Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på telefon 3929 3745

Udluftning af radiatorer

Det er en god idé jævnligt at lufte dine radiatorer ud, især hvis du oplever at der ikke kommer tilstrækkeligt med varme. Der kommer luft i varmesystemet af forskellige årsager – enten pga. afdampning eller efter tømninger af stigstrenge. Hvis du ikke lufter ud jævnligt kan der opstå belægninger i rør og radiator, hvilket nedsætter dens effektivitet. Om vinteren – luft ud minimum en gang om måneden. Om sommeren – luft ud en gang hver anden måned.

Hold gang i dine termostatventiler

Hvis du oplever at der ikke kommer varme på din radiator skyldes det ofte at ventilen på din radiator har sat sig fast. Dette kan tit løses ved at afmontere plasticgrebet og motionere ventilens stift. Sidder den for godt fast, skal du have en VVS-mand til at skifte pakning eller hele ventilen. Vedligehold af radiatorer er den enkelte ejers ansvar.

I 2005 blev foreningens radiatorsystem renset, og vi har fremover specialbehandlet vand i radiatorerne, hvilket vil modvirke fastsiddende ventiler.

Men det er stadig en god ide at hjælpe med ved at:

  • Dreje ventilerne op og ned en gang om måneden sommeren igennem.
 • Sørge for ikke at efterlade ventilen helt nede i yderpositionen (skru altid en meget lille smule op).

Københavns Energi har lavet pjecen ‘hold styr på varmen’ med gode råd om, hvordan man bruger varmen mest energirigtigt og økonomisk. Du kan læse pjecen her.
Pjecen ‘effektiv afkøling er god økonomi’ kan også anbefales. Du kan læse pjecen her.

Fejlmelding

Ved problemer med varmeforsyningen, kan du skrive til varme@efh.dk. Ved akutte problemer, kontakt dog administrator(om nødvendigt deres døgnvagt).

Vær dog opmærksom på følgende, inden du henvender dig:

 • Når det er lunt udenfor (mere end 13-15 grader) kan det være svært at mærke om der overhovedet er varme på, fordi centralvarmevandet ikke kommer over ca. 40 grader. Det sker med fuldt overlæg for at spare energi, når der ikke er behov for varmen.
 • Vi forventer at du har sørget for, at alle radiatorerne i de rum, du vil opvarme, virker og bliver benyttet, samt at du ikke har lukket dem inde bag f.eks. en sofa eller har afmonteret en radiator. Selv hvis du tidligere kunne opvarme lejligheden med kun een radiator, giver det dig faktisk en højere varmeregning, end hvis du tænder flere ad gangen
  Som nævnt styres centralvarmetemperaturen nu efter udetemperaturen. Vi forsøger at holde den lige nøjagtigt så høj, at du uden problemer kan holde en ordentlig indetemperatur ved brug af alle dine opvarmede rums radiatorer. Derfor må du forvente problemer med at holde varmen, hvis du ikke kan gøre brug alle dine opvarmede rums radiatorer.
  Hvis en af dine radiatorer slet ikke kan blive varm eller ikke kan slukkes, ligger fejlen næsten med sikkerhed i radiatorventilen. Lejlighedens ejer har selv vedligeholdelsesansvaret for såvel radiatorer som radiatorventiler. En VVS-mand vil kunne hjælpe dig med at få den til at virke.
 • Udluft dine radiatorer. Især på de øverste etager vil overskydende luft i radiatorsystemet samles i radiatorerne. Luft i radiatorerne vil give mindre varme eller helt lukke radiatoren og kan give kluklyde. Udluft radiatorerne ved at åbne udluftningsventilen øverst i enden af radiatorerne indtil der ikke kommer mere luft ud. Hold en spand under for at opsamle det radiatorvand, der måtte løbe med ud. På de øverste etager er det ofte nødvendigt at lufte ud gentagne gange.
 • Hvis du ikke har termostatventiler på alle dine radiatorer, kan vi kraftigt anbefale at få det! Med den varierende centralvarmetemperatur kan det blive sværere at styre din indetemperatur med en simpel ventil. Du kan generelt forvente en pæn besparelse på varmeregningen med en termostatventil og en bedre varmekomfort. Udskiftning og vedligehold af radiatorer og radiatorventiler er ejernes eget ansvarsområde.
 • Husk ved henvendelse til bestyrelsen om varmen at angive din
  adresse, telefonnummer og tidsrum, hvor du har oplevet varmeproblemerne. Skriv til varme@efh.dk eller læg en seddel i de hvide postkasser i kældrene.

Se evnetuelt vedtægterne:

LINKS

 1. HOFOR
 2. Radiatorliste.pdf
 3. Energimærke, udarbejdet i 2011
 4. Hertz Varmeregnskab
 5. EFH12Kontrolmanual2005.pdf
 6. flytteformularen
 7. hold styr på varmen (pjece fra KE)
 8. effektiv afkøling er god økonomi (pjece fra KE)
 9. Akutte henvendelser vedrørende varme til administrator
 10. varme@efh.dk

HAVEN

Ejerforeningen råder over to haver, én for hver blok. Haverne er anlagt med græsplæne, træer, buske og andre duftende, farverige roser og blomster. Der er i begge haver indrettet et område med grill og borde/bænke.

Foreningens beboere er velkomne til at benytte begge haver samt grill-anlæg. Det er IKKE tilladt at spille nogen former for musik i haven, eller oplyse haven/grillområdet med elektrisk lys.

I sommerhalvåret bruges haven flittigt af børn, voksne og ældre til afslapning, eksamenslæsning, leg og hygge. Husk derfor at vise hensyn samt at rydde op efter sig selv, så haven altid virker indbydende.

Lyde og snak i haven kastes rundt og op mod lejlighederne, og det henvises derfor til at man taler dæmpet når man sidder udenfor i de sene sommeraftener…