Fælles Værksted

For English see Bellow

Foreningen har et fælles værksted i kælderen under blok 1. Det er tanken at værkstedet skal bruges til mindre projekter og reparationer af beboernes ejendele.

Det er et “bring your own tools” værksted. Man er velkommen til at donere materialer eller værktøj, men bestyrelsen forbeholder sig retten til at rydde ud når det er nødvendigt.

Hvis man ønsker adgang til værkstedet skal man udfylde denne Blanket
og sende den til bestyrelsen på Email Bestyrelse@efh.dk. Så giver vi din nøgle adgang. Når vi har givet din nøgle adgang skal de nøgle kodes inden du kan åbne døren.
Det gør man ved at stikke nøglen ind i nøgle koderen.
Nøgle koderen kan findes i kælderen under blok 2, henne ved bestyrelses lokalet, under opgangen Ålandsgade 28. se billede.

Man indsætter sin nøgle i koderen indtil den stopper med at lyse og så er din nøgle kodet, nu burde du have adgang.
Hvis der er problemer, kontakt da bestyrelsen igen.

VÆRKSTEDETS REGLER

 • Værkstedet må kun bruges mellem 8 – 20 i hverdagene og 9 -17 i weekenden.
 • Værkstedet skal efterlades i bedre stand end da man kom.
 • Man er velkommen til at lade projekter stå i kortere perioder, men der skal være en seddel, med dit navn, telefonnummer og dato, på. Bestyrelsen forbeholder sig retten til at smide ting uden seddel ud.
 • Maling foregår på malerbordet, som er markeret med et skilt, ikke på arbejdsbordet ved vinduet. Når du vasker din pensel så husk at skylle vasken af inden du går.

COMMON WORKSHOP

The association has a common workshop in the basement under block 1. The idea is that the workshop will be used for smaller projects and repairs of the residents’ belongings.

It is a “bring your own tools” workshop. You are welcome to donate materials or tools, but the board reserves the right to clean out when necessary.

If you want access to the workshop, you must fill in this form and send it to The Board on e-mail – Bestyrelse@efh.dk. Then they give your key access, but before you can open the door, your key must be coded.

This is done by inserting the key into the key encoder.

The key encoder can be found in the basement under block 2, next to the boardroom, under the entrance to Ålandsgade 28 see picture.(Entrance to the basement under block 1 happens through Ålandsagde 26).  

Insert the key in the encoder until it stops lighting and then your key is ready.

If problems contact Herbo again.

WORKSHOP RULES

 • The workshop may only be used between 8 – 20 on weekdays and 9 -17 on weekends.
 • The workshop must be left in better condition than when you arrived.
 • You are welcome to leave projects for shorter periods, but there must be a note, with your name, telephone number and date, on it.
  The board reserves the right to throw things without a note out.
 • Painting takes place on the painting table, which is marked with a sign, not on the work table by the window. When washing your painting equipment remember to rinse the sink before you go.

Velkomstskrivelse

Velkomstskrivelse - Indledning

Ejerforeningen Hollændervænget Blok I og II
Reberbanegade 43-53, Ålandsgade 26-32 og Frankrigsgade 15. okt. 2018

Velkomstskrivelse

WWW.EFH.DK

Ejerforeningen omfatter 2 blokke – Blok 1 og Blok 2
Blok 1 omfatter Reberbanegade 51 og 53, Ålandsgade 30 og 32, samt Frankrigsgade 15.
Blok 2 omfatter Reberbanegade 43-49, samt Ålandsgade 26 og 28.

Bestyrelsen byder dig velkommen til Ejerforeningen Hollændervænget blok I og II.

I denne skrivelse finder du svar på de mest relevante spørgsmål i forbindelse med tilflytningen.

Ejerforeningens hjemmeside er : www.efh.dk

Velkomstskrivelse - Bestyrelse

Bestyrelse

Bestyrelsens aktuelle sammensætning finder du på opgangsopslagene.

Henvendelse til bestyrelsen kan ske på e-mailadressen:

bestyrelse@efh.dk

eller via bestyrelsens postkasse udfor Ålandsgade 28 (højre side, nederst).

Bestyrelsen er altid tilgængelige for spørgsmål og forsøger at tjene medlemmerne bedst muligt, men det antages, at man har læst vedtægter og husorden og hjemmesiden INDEN man henvender sig. Det er en god idé at kontakte bestyrelsen og /eller administrator INDEN man går i gang med diverse arbejder/renovering af lejligheden – så kan mange uheldige ting undgås.

Velkomstskrivelse - Administrator

Administrator

Herbo Administration

Frederiksberg Allé 18-20

1820 Frederiksberg

Tlf. 33 25 63 11

www.herbo.dk

adm@herbo.dk

Kontorets åbningstid er mandag – torsdag ml. 9.00-16.00 og fredag ml. 9.00-15.00.

Kontaktperson er Jan Herbo-Rasmussen. I akutte tilfælde (kun el, vand, gas og fjernvarme) kan man få kontakt med en døgnvagt på telefon 38 88 24 24.

Velkomstskrivelse - foreningens bestemmelser

Læs foreningens bestemmelser

Det antages at ejer har konsulteret vedtægter og ordensregler inden henvendelse til bestyrelse. Henvendelser fra personer, der ikke er ejere eller har ejers fuldmagt, vil automatisk blive henvist til ejer dog undtaget vedrørende akutte begivenheder (sprængt vandrør, o.l.).

BEMÆRK – telefonisk og personlig henvendelse til medlemmer af bestyrelsen frabedes. Den foretrukne måde at komme i kontakt med bestyrelsen er via email.

Velkomstskrivelse - Ejers kontaktinformationer

Ejers kontaktinformationer skal gives til administrator

I forbindelse med overtagelse af lejlighed SKAL korrekte adresseoplysninger gives til administrator. Ved adresseændringer skal disse ligeledes meddeles administrator. Da E/F Hollændervænget, blok 1 og 2 har vedtaget 100% elektronisk kommunikation anbefales det også at angive en email-adresse, hvorved administrator og bestyrelse kan kontakte ejer. Ejerforeningen opbevarer ikke selv adresseoplysninger på medlemmer – dette varetages af administrator. Vær opmærksom på, at hver ejer/medlem har et Beboernummer. Dette bør ALTID anvendes i forbindelse med kommunikation med administrator og gerne også ved kommunikation med bestyrelse. Beboernummeret oplyses af administrator.

Velkomstskrivelse - Ordensregler/Vedtægter

Ordensregler / vedtægter

Hvis ejerforeningens ordensregler og vedtægter ikke er modtaget ved køb af lejlighed kan de hentes på foreningens hjemmeside eller via administrator.

Respektér venligst de øvrige beboere ved straks at gennemlæse og overholde ejerforeningens ordensregler og vedtægter. Ejer har pligt til at kende vedtægter og har ligeledes pligt til at oplyse evt. lejer om ordensregler og andre relevante forhold om ejendommen til lejer.

Velkomstskrivelse - Nøgler

Nøgler

Nøgle til Fællesareal og opgange (iLoq):
Foreningen bruger nøglesystemet iLoq, det er en elektronisk nøgle, men som er mere sikker end meget andet på marked, de virker ved at man sikker nøglen ind i låsen, det skaber en lille smule strøm. Låsen bruger så det strøm til at tjekke om den nøgle, der er blevet indsat har adgang til denne dør.
Derfor hvis en lås har stået ubrugt i nogle time kan det være at nøglen ikke virker første gang man sætter den i. Så skal man bare tage nøgen helt ud og ind igen så burde der være genereret nok strøm inde i låsen til at den kan skanne nøglen.

Grunden til at denne nøgle er så meget bedre en en almindelig system nøgle er. Hvis en bebor mister en nøgle eller ikke tilbagelevere ved fraflytning, kan den bare tages ud af systemet. Der ved opretholder vi sikkerheden for vores fællesarealer, så det kun er dem der bor i ejendommen der kan komme ind.

Denne nøgletype er personlig for ejer og kan derfor ikke videregives til eventuelle køber af lejlighed, den nye ejer skal selv kontakte administrationen og bestille nøgler.
Den fraflyttende Beboer har 14 dage fra overdragelses dagen til at tilbage levere nøgler til Herbo administration, efter vil depositummet frafalde.

Alle nøgler giver adgang til kældrene i den modsatte blok af, hvor man bor via Ålandsgade 26 og Ålandsgade 30. I kældrene er der i hver blok beliggende et vaskeri samt tørrerum. Fyrkælder og vicevært findes i kælderen under Blok II

Elektroniske nøgler skal bestilles i GOD TID inden overtagelse ved at kontakte forenings administration (Herbo). Nøgler kan udleveres enten i postkasse, afhentes hos vicevært, afhentes hos administrator eller tilsendes. For hver nøgle opkræves et gebyr samt et depositum. Ved fraflytning tilbagebetales depositum, dersom nøgle er indleveret inden 14 dage efter fraflytning.
Udgifter til elektroniske nøgler opkræves sammen med fællesudgifterne.

NØGLEINDLEVERING I CYKELKÆLDER V/ ÅLANDSGADE 28
I cykelkælderen under Ålandsgade 28 er der monteret en nøgleboks, her kan indleveres nøgler i forbindelse med fællesarbejder, ødelagte nøgler, ol.
Nøgleboksen er placeret ved siden af den brune dør i cykelkælderen. Dette er det foretrukne sted, hvor ejere/medlemmer kan aflevere nøgler til bestyrelse/ejerforening. Dersom man afleverer andre steder, eks. i bestyrelsens postkasse, da kan ejerforeningen ikke gøres ansvarlig for evt. tabte nøgler.
Adgang til nøgleindleveringen for dem, der bor i Blok 1 er via kældernedgangen i Ålandsgade 26.

Velkomstskrivelse - Nøgleindlevering

Nøgleindlevering i cykelkælder v/ Ålandsgade 28

I cykelkælderen under Ålandsgade 28 er der monteret en nøgleboks, her kan indleveres nøgler i forbindelse med fællesarbejder, ødelagte nøgler, tilbagelevering af nøgler ved fraflytning, o.l.

Nøgleboksen er placeret ved siden af den brune dør i cykelkælderen. Dette er det foretrukne sted, hvor ejere/medlemmer kan aflevere nøgler til bestyrelse/ejerforening. Dersom man afleverer andre steder, eks. i bestyrelsens postkasse, da kan ejerforeningen ikke gøres ansvarlig for evt. tabte nøgler.

Adgang til nøgleindleveringen for dem, der bor i Blok 1 er via kældernedgangen i Ålandsgade 26.

Velkomstskrivelse - Vaskebrik

Vaskebrik

Ejerforeningens 2 vaskerier er pengeløse og anvender en vaskebrik til at registrere, hvad man har vasket for – beløbet bliver siden opkrævet på fællesudgifterne. Vaskebrikken er bygget ind i den elektroniske nøgle. For at anvende vaskebrikken skal den aktiveres første gang, den anvendes. Skærmen/konsollen i vaskeriet vil spørge efter en aktiveringskode. Aktiveringskoden kan fås ved henvendelse nortec's kuneservice på 76437006 . Der kan registreres max. 2 nøgler som vaskebrikker.

Velkomstskrivelse - Postkassenøgler, postkasseskilt, navneskilt

Postkassenøgler, postkasseskilt og navneskilt til dørtelefon

Postkassenøgler, postkasseskilt og navneskilt til dørtelefon bestilles via blanketter, der kan findes på hjemmesiden eller i vaskerierne. Det anbefales kraftigt at indscanne/affotografere blanketten og indsende per email.

Udgifter til nøgler og skilte opkræves sammen med fællesudgifterne.

Velkomstskrivelse - Vicevært

Viceværtfunktionen

Ejerforeningens vicevært er ansat til at tage sig af fællesarealer og udfører ikke opgaver i de enkelte lejligheder.

Henvendelser vedr. manglende lys i opgangen, opgangsdør der binder, snerydning og andet, der angår vicevært, kan lægges som skriftlig besked i viceværtens postkasse udfor Ålandsgade 26. Viceværten har en fast, ugentlig træffetid onsdage 15-16 eller efter aftale– se herom på hjemmeside eller opslag i opgang. Vicevært kan også kontaktes via agerholms.dk

Velkomstskrivelse - arbejder på fællesinstallationer

Arbejder på fællesområder

Arbejde, der kræver håndværksmæssig assistance, hvor fejlen eventuelt forefindes på det fælles ansvarsområde, skal rekvireres via administrator og/eller bestyrelse, for at regningen kan betales af ejerforeningen.

Anmeldelse af defekter på fællesområdet, og evt. i lejlighederne, skal foretages til administrator og/eller bestyrelse.

Velkomstskrivelse - P-pladser

P-pladser

Det er ikke tilladt at parkere med motoriserede køretøjer udenfor markerede pladser på ejendommens grund. I Reberbanegade og Ålandsgade er der offentlig parkering – beboerlicens kan rekvireres hos Kbhs Kommune.

En P-plads på ejendommens grund kan lejes ved henvendelse til bestyrelse. Lejen for en P-plads er p.t. kr. 200 pr. måned, men reguleres jævnligt ifølge efterspørgsel. Desuden opkræves gebyr på kr. 75,- for oprettelse eller ændring i parkeringslicens.

Biler, scootere og motorcykler, samt andre motoriserede køretøjer skal benytte en af foreningens dertil indrettede p-pladser. Er der ingen ledige pladser, kan man skrives på en venteliste.

Dersom man ikke parkerer på reserveret plads vil der blive udstedt afgift af parkeringsfirma. Hvis nogen har parkeret på reserveret plads kan man ringe til parkeringsfirma, der vil udstede afgift. Telefonnummer står på parkeringsskiltene.

Velkomstskrivelse - Cykelparkering

Cykelparkering

I hver blok er der plads til at sætte cykler – i Blok 2 er der 2 cykelkældre, i Blok 1 er der 1. Cykler må ikke parkeres i forhaverne eller haverne og vil blive fjernet. En gang om året er der cykeloprydning – vær opmærksom på dette og læs opslag herom – cykler der ikke er i brug vil blive fjernet. Oplys vicevært om din cykels placering, hvis du ikke er til stede i længere perioder.

Velkomstskrivelse - Affald

Affald

Byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation. Anvisinger om sortering af andet affald i forskellige kategorier bedes respekteret, da ejerforeningen betaler ekstra for bortskaffelse, hvis sortering ikke overholdes.

Velkomstskrivelse - Tv- og radio

TV- og radiosignal

Ejerforeningen har en fællesleverandør af tv- og radiosignal, som kan vælges og fravælges individuelt af den enkelte ejer. Ordningen er gennem Sundbynet.dk, abonnement opkræves direkte hos ejere/beboere. Al øvrig henvendelse eller opgradering sker direkte til Sundbynet.dk.

Velkomstskrivelse - Internet

Internet

Internet udbydes via Sundbynet.dk via internetstik (RJ-45) i lejlighedens entré (eventuelt i et skab i entréen). For at blive tilsluttet, da tilslut computer til stik, og forsøg at gå på internettet (f.eks. google.dk). Hvis forbindelsen ikke er korrekt registreret hos Sundbynet.dk, da vil browseren redirigere websiden til en tilmeldingsside tilhørende Sundbynet.dk. Hvis der er nogen problemer med tilslutning, da kan der ske henvendelse til Sundbynet via https://www.sundbynet.dk/ – se kontaktinformationer. Husk ved henvendelse at oplyse om at ejendommen har beboernet via Sundbynet.

Velkomstskrivelse - Forsikring

Forsikring

Ejerforeningen har en fælles bygningsforsikring, der bl.a. omfatter almindelig brandskade og svampeangreb i bygningsdele. Forsikringen dækker ikke glasskader i lejlighederne. Spørgsmål og anmeldelse til forsikringen sker gennem administrator.

Bemærk at ejerforeningens forsikring ikke dækker indbo, heller ikke i beboernes kælderrum, hvor vi har oplevet oversvømmelser eller indbrud. Stil derfor ikke kostbare ting direkte på kældergulvet.

Velkomstskrivelse - Kælderrum

Kælderrum

Der hører et kælderrum til hver lejlighed, og derudover er det muligt at leje et af de 3 ekstra kælderrum. Alle kælderrum tilhører ejerforeningen og kan ikke tinglyses. Kælderrum administreres af bestyrelsen.

Velkomstskrivelse - Håndværkere

Håndværkere

Foreningen har forskellige fast tilknyttede håndværkere eller firmaer. Medlemmerne kan med fordel benytte sig af disse i tilfælde af arbejder i lejlighederne. Oplysninger om tilknyttede håndværkere eller firmaer fås ved henvendelse til administrator eller ved at se på foreningens hjemmeside –

https://www.efh.dk/category/adresser/

Velkomstskrivelse - Vaskeri

Vaskeri

Der findes to fællesvaskerier med hver 2 vaskemaskiner og 1 tørretumbler. Pris per vask er under 20 kr. Desuden er der tørrerum i kældrene under begge blokke. For at kunne vaske skal man oprettes som bruger, hvilket sker ved henvendelse til administrator. For øvrige forhold vedr. vaskerier, da se opslag i vaskerier eller på hjemmesiden.

Hvis vaskemaskiner opstilles i egen lejlighed skal dette ske ved autoriseret håndværker, og anvendelsen af disse skal respektere ordensreglerne, dvs. ingen unødig støj for naboer eller andre gener.

Velkomstskrivelse - Varme

VARME

Radiatorer skal udluftes jævnligt i fyringssæsonen. Dette er ejers eget ansvar. Ved henvendelse til administrator eller bestyrelse kan man få en vejledning om hvordan – prøv også at Googl ”bolius radiator”. Er der i lejligheden installert gammeldags ”søjeradiatorer” anbefales det at udskifte til mere moderne typer. Søjleradiatorer er meget ineffektive. Varmemålerne er fjernaflæste.

Velkomstskrivelse - Søg på hjemmesiden

SØG PÅ HJEMMESIDEN

Det anbefales at anvende søgefunktionen, når der er noget, du ikke kan finde. Husk at hjemmesiden ikke altid er fuldt opdateret – hvis du er i tvivl, så spørg administrator eller bestyrelse.

Velkomstskrivelse - Huskeliste ved indflytning

HUSKELISTE ved overtagelse af lejlighed

 • 1 måned til 14 dage før overdragelse kontakt Herbo administration og få lavet nogle personlige nøgler til opgang og fællesareal

 

 • Meld adresseoplysinger samt email-adresse til administrator.
 • Kontrollér at kælderrum er tømt og og isæt egen lås. Hvis rummet er aflåst, da kontakt bestyrelsen.
 • Besøg foreningens hjemmeside jævnligt. De vigtigste oplysninger om foreningen kan findes der. Ejerforeningen benytter sig primært af e-mail.
 • Aflæs alle forbrugsmålere – Enten ved at udfylde flytteformularen på Hertz Varmeregnskabs hjemmeside eller ved at ringe på telefon 39 29 37 45

TV og Internet

INTERNET
Internet udbydes via Sundbynet.dk via internetstik (RJ-45) i lejlighedens entré (eventuelt i et skab i entréen). For at blive tilsluttet, da tilslut computer til stik, og forsøg at gå på internettet (f.eks. google.dk). Hvis forbindelsen ikke er korrekt registreret hos Sundbynet.dk, da vil browseren redirigere websiden til en tilmeldingsside tilhørende Sundbynet.dk. Hvis der er nogen problemer med tilslutning, da kan der ske henvendelse til Sundbynet via https://www.sundbynet.dk/ – se kontaktinformationer. Husk ved henvendelse at oplyse om at ejendommen har beboernet via Sundbynet.

HAVENET
Foreningen har etableret et wifi netværk til brug når man er ude i haven.
Det hedder “Havenet” koden er 23003200. Det er kun til når man er i haven og ikke til når man er i sin egen lejlighed, hvis bestyrelsen kan se at netværket bliver udnyttet vil det blive fjernet.    

TV
Ejerforeningen har en fællesleverandør af tv- og radiosignal, som kan vælges og fravælges individuelt af den enkelte ejer. Ordningen er gennem Sundbynet.dk, abonnement opkræves direkte hos ejere/beboere. Al øvrig henvendelse eller opgradering sker direkte til Sundbynet.dk.

Affaldshåndtering

Maling og byggeaffald skal på egen foranstaltning afleveres på en genbrugsstation (den nærmeste ligger i Herjedalgade 2-4). Nær Christmas Møllers Plads. Byggeaffald omfatter alle fastsiddende installationer og bygningsdele, herunder køkkenelementer, mureraffald og sanitet.

Affaldsskakterne i opgangene er kun til forsvarligt indpakket køkkenaffald. Undgå at putte pizzabakker o.lign. store genstande i affaldsskakterne, da de sætter sig fast. Opsamlingscontainerne i kælderen har en begrænset kapacitet og tømmes manuelt, så sørg for at aflevere andre affaldstyper som beskrevet nedenfor. Ved misbrug kan vi være tvunget til at aflåse affaldsskakterne i hele opgangen, hvorved alt affald skal bæres ned i skuret ved egen indsats !

Containere til pap, papir, glas, batterier og restaffald i skraldeskuret.
I skuret er yderligere opstillet containere til elektronik, hård plast og metal.

Farligt affald skal afleveres på en genbrugsstation. (Den nærmeste ligger i Herjedalsgade 2-4). Mindre mængder kan anbringes i storskraldsrummet på anvist plads ( efterfølgende bliver det sat i aflåst miljøskab i skuret af viceværten ). I skuret findes en beholder til brugte batterier.

Affaldsskuret Storskrald , stort elektronikaffald og hårde hvidevarer kan placeres i skurets aflåste storskraldsrum. Husk at storskrald ikke omfatter byggeaffald!

Benyt opgangsnøgle til at låse op, og husk at låse af efter dig. Hvis rummet er fyldt, må du selv transportere dit storskrald til genbrugsstationen i Herjedalsgade 2-4 eller opbevare det i egen lejlighed eller kælderrum til der igen bliver plads i storskraldsrummet. Storskrald afhentes hver 4. uge.

Du kan læse mere om den gældende affaldssortering på www.kk.dk/affald


LINKS

 1. genbrugsstationer i nærheden

Bygningerne – Overblik

Ejendommen er en del af komplekset “Hollændervænget”, tegnet af arkitekt Simon Tanggaard (kilde: Weilbachs kunstnerleksikon). Ejendommen udgør matrikel 3892 i Københavns Kommune og består af to fem-etagers bygninger:

Blok I Blok II
Lejligheder 50 +2 erhverv 75
Opgange 4 6
Boligareal 2980 m2 4185 m2
Bebygget areal
596 m2 837 m2
Beboelsesplan
Kælderplan Ikke tilgængelig Kælder blok 2
Varmeforsyning Centralvarme blok 1 Centralvarme blok 2
Stand, bevaringsværdi og billeder Kommunens registrering Kommunens registrering
Andre tegninger Lodret bygningssnit

 

Ansvarsforhold

Foreningen har ansvaret for vedligehold af vore bygninger, have og vejarealer. Dette omfatter bl.a. tag, mure, altaner, varmecentral, kældre, trappeopgange, kloakker og den lodrette del af faldstammerne.

Beboerne har selv ansvaret for vedligehold af egen lejlighed, herunder lejlighedens vinduer (jfr. vedtægternes §7.01). De skal være hvidmalede i farven RAL 9010.

Desuden er har beboerne ansvaret for vedligehold af egne radiatorer og afløb hen til de lodrette faldstammer. Bemærk at det betyder, at beboernes ansvar omfatter rør sammenføjninger og vandlåse, der kan være placeret i underboens loft eller i kælderen, hvis man bor i stueetagen. Foreningen har ansvaret for vedligeholdelsen af faldstammernes lodrette del.

Vedtægterne definerer ansvarsforhold mere udførligt end ovenstående, jfr. derfor disse: